Điều Khoản Dịch Vụ

Voice Share Advocacy Platform

Điều khoản dịch vụĐiều khoản dịch vụ

Chúng tôi xin gửi lời chào và xin cảm ơn quí vị vì đã quan tâm và tìm hiểu về VoiceShare, một sản phẩm của YouNet Group, bao gồm định danh "VoiceShare" hoặc "chúng tôi", website của chúng tôi tại www.voiceshare.com, cùng với mạng lưới website, ứng dụng liên quan, ứng dụng di động và các dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp (gọi chung là " Dịch vụ"). Các Điều khoản Dịch vụ và Thỏa thuận Dành Cho Người Dùng Cuối này là hợp đồng ràng buộc pháp lý giữa người dùng và VoiceShare liên quan đến quyền hạn sử dụng Dịch vụ.
---

 VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢNG SAU ĐÂY.

Bằng cách nhấp vào “Tôi chấp nhận” hoặc bằng cách tải xuống, cài đặt, truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, quí vị đồng ý rằng đã đọc, hiểu và, chấp nhận tuân thủ CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN, BAO GỒM CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ CỦA VOICEHARE. NẾU KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN, QUÍ VỊ KHÔNG CÓ QUYỀN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI CŨNG ĐỒNG THỜI CAM KẾT TUÂN THỦ NHỮNG ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN DƯỚI ĐÂY TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO QUÍ VỊ.

THÔNG BÁO VỀ TRỌNG TÀI . Trừ một số trường hợp tranh chấp được mô tả tại Mục 16, quí vị đồng ý rằng các tranh chấp phát sinh theo các Điều khoản này sẽ được giải quyết thông qua trọng tài cá nhân, và bằng việc chấp nhận các điều khoản này, quí vị và VoiceShare lần lượt chấp nhận TỪ BỎ QUYỀN TỐ TỤNG TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, VÀ SỰ CAN THIẸP CỦA TÒA ÁN nhằm khẳng định hoặc bảo vệ quyền của quí vị theo hợp đồng này (trừ những tranh chấp thuộc quy mô nhỏ). Quyền của quí vị sẽ được xác định bởi một TRỌNG TÀI TRUNG LẬP, KHÔNG thông qua thẩm phán hay bồi thẩm đoàn. (Xem Mục 16).

 1. Tổng quan về dịch vụ VoiceShare. Đây là một nền tảng mà người dùng có thể sử dụng để quảng bá và tiếp thị một số thương hiệu nhất định trên phương tiện truyền thông xã hội.
 2. Điều kiện sử dụng. Người dùng phải ít nhất phải đủ 18 tuổi để có thể sử dụng Dịch Vụ. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản này, quí vị tuyên bố và bảo đảm với chúng tôi rằng: (a) người đại diện sử dụng từ 18 tuổi trở lên; (b) trước đây quí vị chưa bị đình chỉ hoặc từ chối sử dụng Dịch Vụ; và (c) quá trình đăng ký và sử dụng Dịch vụ của quí vị phải tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật và quy định có thể áp dụng. Nếu quí vị là một thực thể, tổ chức hoặc công ty, thì cá nhân thay mặt quý vị ký kết các điều khoản này phải bảo đảm rằng họ có thẩm quyền ràng buộc quí vị đối với các Điều khoản này
 3. Tài khoản và Đăng ký. Để truy cập hầu hết các tính năng của Dịch vụ, quí vị phải đăng ký một tài khoản. Trong quá trình đăng ký, quí vị có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, hoặc các thông tin liên lạc khác. Quí vị đồng ý rằng thông tin mà quí vị cung cấp cho chúng tôi là chính xác và luôn luôn mới nhất. Quí vị sẽ đồng thời được yêu cầu cung cấp mật khẩu. Quí vị tự chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình và đối với tất cả các hoạt động xảy ra trong quá trình sử dụng tài khoản. Nếu quí vị tin rằng tài khoản của quí vị không còn an toàn thì quí vị cần lập tức thông báo cho chúng tôi qua địa chỉ Support@voiceshare.com.
 4. Điều khoản thanh toán. Một số tính năng nhất định của Dịch vụ có thể yêu cầu quí vị phải trả phí. Trước khi quí vị trả bất kỳ khoản phí nào, quí vị sẽ quyền xem xét và chấp nhận các khoản phí đề xuất. Tất cả các khoản phí căn cứ theo đồng đô la Mỹ và sẽ không được hoàn lại.
 5. Quyền sở hữu. Dịch vụ được sở hữu và vận hành bởi VoiceShare. Các giao diện trực quan, đồ họa, thiết kế, biên soạn, thông tin, dữ liệu, mã máy tính (bao gồm mã nguồn hoặc mã đối tượng), sản phẩm, phần mềm, dịch vụ (“Thành phẩn”) và tất cả các thành phần khác của Dịch vụ cung cấp bởi VoiceShare được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, tài sản và các luật khác. Tất cả các thành phần có trong Dịch vụ là tài sản của VoiceShare hoặc nhà phân phối chính thức. Trừ khi có sự cho phép rõ ràng của VoiceShare, quí vị không được quyền sử dụng đối với các thành phần này. VoiceShare có toàn quyền đối với tất cả các thành phần không được quy định rõ ràng trong Điều khoản này.
 6. Điều khoản của bên thứ ba
  1. Các dịch vụ bên thứ ba và Trang web được Liên kết. VoiceShare có thể cung cấp các công cụ cho phép người dùng đang tải thông tin trên các dịch vụ bên thứ ba, bao gồm Nội Dung của Người Dùng, thông qua việc sử dụng những tính năng liên kết tài khoản VoiceShare của người dùng với tài khoản bất kỳ sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, như Twitter hoặc Facebook, hoặc thông qua việc tích hợp các nút liên kết với bên thứ 3 (chẳng hạn như các nút “thích” hoặc “chia sẻ”). Bằng cách sử dụng một trong số những công cụ này, quí vị đồng ý cho phép VoiceShare chuyển thông tin đến các dịch vụ bên thứ ba. Các dịch vụ của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của VoiceShare, và VoiceShare không chịu trách nhiệm đối với cách thức sử dụng thông tin đăng tải của quý vị từ các bên thứ ba. Dịch vụ cũng có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Các trang web được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của VoiceShare, và VoiceShare không chịu trách nhiệm về nội dung của những liên kết này.
  2. Phần mềm bên thứ ba. Dịch vụ có thể bao gồm hoặc tích hợp miễn phí các thành phần,phần mềm của bên thứ ba (“Thành phần bên thứ ba”).  Không có điều khoản nào trong các Điều khoản này ngăn cản, hạn chế hoặc nhằm mục đích ngăn cản hoặc hạn chế quí vị trong việc ứng dụng các Thành phần bên thứ ba, tuân thủ theo quy định sử dụng từ bên thứ ba.
 7. Nội dung của Người dùng
  • Nội dung của người dùng nói chung. Một số tính năng nhất định của Dịch vụ cho phép người dùng đăng tải nội dung lên VoiceShare, bao gồm thông điệp, hình ảnh, video, thư mục, dữ liệu, văn bản, nhận xét và các nội dung khác (“Nội dung Người dùng”) và chia sẻ những Nội dung này trên các nền tảng truyền thông xã hội.
  • Cấp quyền hạn sử dụng cho VoiceShare. Bằng cách cung cấp Nội dung Người dùng thông qua Dịch vụ, quí vị cấp cho VoiceShare quyền lưu trữ, hiển thị, thực hiện, sao chép , sửa đổi nội dung phù hợp cho mục đích định dạng, hiển thị và phân phối, toàn bộ hoặc một phần, Nội dung Người dùng của quí vị dưới bất kỳ định dạng, phương tiện truyền thông được biết đến hiện tại hoặc được phát triển trong tương lao, bao gồm các nền tảng mạng xã hội.
  • Cấp quyền hạn sử dụng cho Người dùng Khác. Bằng cách cung cấp Nội dung Người dùng thông qua Dịch vụ đến người dùng khác, quí vị cho phép những người dùng đó truy cập và sử dụng những nội dung trong phạm vi các điều khoản này.
  • Đại diện & trách nhiệm đối với nội dung người dùng. VoiceShare từ chối mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến Nội dung Người dùng. Quí vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng của mình và bất kỳ vấn đề phát sinh từ việc cung cấp Nội dung Người dùng thông qua Dịch vụ. Bằng cách cung cấp Nội dung Người dùng thông qua Dịch vụ, quí vị xác nhận rằng:
   1. Quí vị là người sáng tạo và chủ sở hữu đối với nội dung đăng tải hoặc có giấy phép cần thiết chứng minh rằng quý vị cho phép VoiceShare và người dùng của Dịch vụ sử dụng và phân phối nội dung của quí vị khi cần thiết, theo cách thức được VoiceShare quy định theo các Điều khoản này;
   2. Nội dung và việc sử dụng Nội dung của quí vị được quy định bởi các Điều khoản và sẽ không: (i) vi phạm, hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền của bên thứ ba đối với bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền riêng tư, quyền công khai, hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác; (ii) vu khống, lăng mạ, phỉ báng hoặc xâm phạm quyền riêng tư, công khai hoặc các quyền tài sản khác của bất kỳ cá nhân nào khác; hoặc (iii) khiến cho VoiceShare vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào; và
   3. Nội dung của quí vị không thể được chứa nội dung phản đối, lăng mạ, khiếm nhã, khiêu dâm, quấy rối, đe dọa, thù hận, hoặc các nội dung không phù hợp khác.
  • Khước từ trách nhiệm nội dung của người dùng. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải chỉnh sửa hoặc kiểm soát Nội dung mà quí vị hoặc những người dùng khác đăng tải hoặc xuất bản và sẽ không dưới bất kỳ hình thức nào chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với những Nội dung này. Tuy nhiên, VoiceShare có thể, bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước, sàng lọc, xóa, chỉnh sửa hoặc chặn đối với nội dung bất kỳ dựa trên phán đoán riêng của chúng tôi rằng đang vi phạm các Điều khoản. Quí vị hiểu rằng khi sử dụng Dịch vụ, quí vị sẽ tiếp xúc với thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và thừa nhận rằng những thông tin đó có thể không chính xác, gây khó chịu, không đứng đắn hoặc phản cảm. Quí vị đồng ý từ bỏ, bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục pháp lý nào mà quí vị có hoặc có thể có đối với VoiceShare liên quan đến nội dung đang tải. Nếu nội dung mà quý vị đăng tải bị cáo buộc không tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi có thể điều tra cáo buộc và xác định theo ý riêng của chúng tôi về việc xóa nội dung đó vào bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước. Để rõ ràng, VoiceShare không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền trong suốt quá trình sử dụng Dịch vụ.
  • Theo dõi nội dung. VoiceShare không kiểm soát và không có nghĩa vụ giám sát: (a) Nội dung của người dùng; (ii) bất kỳ nội dung nào do bên thứ ba cung cấp; hoặc (iii) việc sử dụng Dịch vụ của người dùng. Quí vị thừa nhận và đồng ý rằng VoiceShare có quyền kiểm soát tất cả các thông tin được truyền hoặc nhận qua Dịch vụ phục vụ mục đích hoạt động và các mục đích khác. Nếu bất cứ lúc nào VoiceShare chọn theo dõi nội dung, VoiceShare sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc bất kỳ tổn thất hoặc tổn thất phát sinh từ việc sử dụng nội dung. Trong quá trình theo dõi, thông tin có thể được kiểm tra, ghi lại, sao chép và sử dụng theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.
 8. Cấm Hành xử. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUÝ VỊ CAM ĐOAN RẰNG:
  • sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ luật địa phương, tiểu bang, quốc gia, hoặc quốc tế;
  • vi phạm hoặc khuyến khích người khác vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm vi phạm hoặc chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba;
  • can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ, bao gồm: (i) vô hiệu hoá hoặc phá vỡ các tính năng ngăn ngừa hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào; hoặc (ii) sử dụng kỹ thuật đảo ngược hoặc bằng cách khác tìm cách phát hiện mã nguồn của bất kỳ phần nào của Dịch vụ không được luật pháp hiện hành cho phép rõ ràng;
  • can thiệp vào hoạt động của Dịch vụ hoặc trải nghiệm bất kỳ người sử Dịch vụ, bao gồm: (i) tải lên hoặc truyền tải virus, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp, các mã độc hại khác; (ii) thực hiện bất kỳ đề nghị hoặc quảng cáo không mong muốn cho người dùng khác của Dịch vụ; (iii) thu thập thông tin cá nhân về người sử dụng khác hoặc bên thứ ba mà không có sự chấp thuận; hoặc (iv) can thiệp hoặc làm gián đoạn mạng, thiết bị hoặc máy chủ kết nối với hoặc sử dụng để cung cấp Dịch vụ;
  • thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận nào bao gồm mạo nhận người dung khác hoặc thực thể, yêu cầu thực hiện liên kết giả mạo, truy cập vào bất kỳ tài khoản Dịch vụ khác mà không được phép, hoặc giả mạo tuổi hoặc ngày sinh của quí vị;
  • bán hoặc chuyển giao quyền truy cập được cấp theo các Điều khoản này hoặc bất kỳ Tài liệu nào (theo định nghĩa trong Mục 6) hoặc bất kỳ quyền xem, truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Tài Liệu nào; hoặc
  • cố gắng thực hiện bất kỳ hành vi nào được mô tả trong Phần này hoặc trợ giúp hoặc khuyến khích cá nhân bất kỳ tham gia thực hiện các hành vi cấm được mô tả trong Mục này.
 9. Sửa đổi các Điều khoản này. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các Điều khoản này trên cơ sở chuyển tiếp vào bất cứ lúc nào [thông báo trước 7 ngày]. Vui lòng kiểm tra các điều khoản định kỳ để cập nhật thay đổi. Nếu bất kỳ thay đổi trong các Điều khoản này sửa đổi các quyền hoặc nghĩa vụ của quí vị, quí vị sẽ phải thực hiện xác nhận đối với các Điều khoản sửa đổi để tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Những thay đổi này chỉ có hiệu lực khi quí vị xác nhận chấp nhận Điều khoản sửa đổi. Đối với những thay đổi không đáng kể sẽ có hiệu lực tại thời điểm xuất bản. Trừ khi được cho phép rõ ràng theo quy định, các Điều khoản này chỉ được sửa đổi bằng văn bản ký kết trước sự có đồng ý của các đại diện có thẩm quyền liên quan đến các Điều khoản này. Tranh chấp phát sinh theo các Điều khoản này sẽ được giải quyết căn cứ trên phiên bản Điều khoản vào thời điểm xảy ra tranh chấp.
 10. Thời hạn, Chấm dứt và Sửa đổi Dịch vụ:
  • Thuật ngữ. Các Điều khoản này bắt đầu có hiệu quả khi quí vị chấp nhận Điều khoản hoặc tải xuống, cài đặt, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, và kết thúc khi chấm dứt dịch vụ theo mô tả.
  • Chấm dứt. Nếu quí vị vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này, quyền hạn truy cập vào Dịch vụ của quý vị và các Điều khoản này sẽ tự động chấm dứt. Ngoài ra, VoiceShare có thể chấm dứt các Điều khoản hoặc tài khoản của quí vị, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của Quí vị đối với Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do, có hoặc không có thông báo. Quí vị có thể chấm dứt tài khoản của quí vị và các điều khoản này, thông báo trước 60 ngày bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng tại support@voiceshare.com .
  • Ảnh hưởng của việc chấm dứt. Khi chấm dứt các Điều khoản này: (a) quyền cấp phép của quí vị sẽ chấm dứt và quí vị phải ngừng ngay việc sử dụng Dịch vụ; (b) quí vị sẽ không còn được phép truy cập tài khoản hoặc Dịch vụ của quí vị; (c) quí vị phải trả VoiceShare bất kỳ số tiền chưa thanh toán nào phải trả trước khi chấm dứt; và (d) tất cả các nghĩa vụ thanh toán được tích luỹ trước khi chấm dứt sẽ được giữ nguyên.
  • Sửa đổi Dịch vụ. VoiceShare có quyền thay đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ bất cứ lúc nào (bao gồm bằng cách hạn chế hoặc ngưng cung cấp các tính năng nhất định của Dịch vụ), tạm thời hoặc vĩnh viễn, mà không cần thông báo cho quí vị. VoiceShare sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thay đổi nào đối với Dịch vụ hoặc bất kỳ sự tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của quí vị.
  • Bồi thường. Quí vị chịu trách nhiệm trong quá trình sử dụng Dịch vụ của mình, và quí vị sẽ đại diện và chịu trách nhiệm bồi thường cho VoiceShare và các nhân viên, giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, các chi nhánh, công ty con và các đại lý (cùng với nhau là ” Các Tổ chức VoiceShare“) đối với mọi khiếu nại từ bên thứ ba bất kỳ về trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất và chi phí liên quan, bao gồm cả phí luật sư, chi phí phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc sử dụng hoặc sử dụng sai đối với dịch vụ; (b) vi phạm bất kỳ thành phần nào của Điều Khoản này, bất kỳ tuyên bố, bảo hành hoặc thỏa thuận nào được nêu trong các Điều khoản này, hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành; (c) vi phạm quyền bất kỳ của bên thứ ba, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ hoặc công khai, bí mật, tài sản khác, hoặc quyền riêng tư; hoặc (d) bất kỳ tranh chấp, vấn đề bất kỳ giữa quí vị và bên thứ ba. Chúng tôi bảo toàn quyền, với chi phí của chúng tôi, trong việc đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào khác mà quí vị phải bồi thường (không giới hạn nghĩa vụ bồi thường của quí vị đối với vấn đề đó) và trong trường hợp đó, quý vị đồng ý hợp tác với chúng tôi bảo vệ các khiếu nại đó.
  • Các điều khoản chung.Các Điều khoản này cùng với Chính sách Bảo mật và bất kỳ thỏa thuận khác được kết hợp chặt chẽ vào Các Điều khoản này là thể hiện sự hiểu biết và thỏa thuận giữa quí vị và VoiceShare về việc sử dụng Dịch vụ của quí vị. Quí vị không được chuyển nhượng, toàn bộ hoặc một phần của Điều khoản này hoặc các quyền của quí vị khi không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi có thể ban hành các Điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo hoặc sự chấp thuận từ quý vị. Việc không yêu cầu thực hiện đối với bất kỳ điều khoản nào sẽ không gây ảnh hưởng đến quyền yêu cầu hoạt động của chúng tôi vào bất kỳ thời điểm nào. Việc sử dụng các chỉ mục và tiêu đề trong các Điều khoản này chỉ nhằm mục đích tiện lợi và sẽ không ảnh hưởng đến ý nghĩa của bất kỳ điều khoản nào. Trong suốt các Điều khoản này việc sử dụng từ “bao gồm” có nghĩa là “bao gồm nhưng không giới hạn”. Nếu bất kỳ thành phần nào của các Điều khoản này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần không thể thi hành sẽ vẫn có hiệu lực trong phạm vi cao nhất có thể, và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực.
  • Chính sách bảo mật. Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật của VoiceShare tại  http://www.voiceshare.com/privacy-policy một cách cẩn thận để biết thông tin liên quan đến cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ thông tin cá nhân của quí vị. Chính sách Bảo mật của VoiceShare được kết hợp và được xem như một phần của các Điều khoản này.
  • Các điều khoản bổ sung. Việc quí vị sử dụng Dịch vụ phải tuân theo tất cả các điều khoản, chính sách, quy tắc hoặc nguyên tắc bổ sung áp dụng cho Dịch vụ hoặc các tính năng nhất định của Dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp hoặc liên kết trong quá trình sử dụng Dịch vụ (“Các Điều khoản bổ sung”). Tất cả các Điều khoản Bổ sung được kết hợp và được xem như một phần của Điều khoản này.
  • Thỏa thuận Truyền thông Điện tử. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, quí vị đồng ý nhận thông tin điện tử từ chúng tôi như mô tả trong Chính sách Bảo mật. Vui lòng đọc Chính sách bảo mật để tìm hiểu thêm về phương thức liên lạc điện tử của chúng tôi. Qua đó, quí vị đồng ý rằng bất kỳ thông báo, thoả thuận, hoặc các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi gửi cho quí vị bằng điện tử đáp ứng các yêu cầu về giao tiếp hợp pháp, bao gồm cả những thông báo bằng văn bản.
  • Thông tin liên lạc. Các dịch vụ được cung cấp bởi VoiceShare, YouNet Group, Lầu 2, Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Quí vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư đến địa chỉ trên hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi tại support@voiceshare.com. Quí vị có thể truy cập bản sao của các Điều khoản này bằng cách nhấp vào đây:  http://www.voiceshare.com/terms-of-service